Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “PORTRET LICZBY PI”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Portret liczby Pi”, zwanym dalej „Konkursem”, jak również kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.
 3. Koordynatorem Konkursu jest Pani Izabela Nowakowska – nauczyciel matematyki w Polskiej Akademii Wiedzy.

 

§2.

CELE KONKURSU

 

 1. Popularyzacja Światowego Dnia Matematyki i Dnia Liczby Pi.
 2. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki.
 3. Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów.

 

§3.

WARUNKI

 1. W konkursie mogą brać uczniowie klas 7-liceum Polskiej Akademii Wiedzy.
 2. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową.
 3. Praca musi być pracą samodzielną, nigdzie wcześniej nie publikowaną.
 4. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim jest całkowicie dobrowolne.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie.
 6. Prace należy dostarczyć do 05.03.2022r. do wychowawców lub koordynatora  Pani Izabeli Nowakowskiej.
 7. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 

 

§4.

PRACA KONKURSOWA

 1.  Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem „ Portret liczby Pi”.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, wycinanka, itp.) w formacie A4.
 3. Pracę należy podpisać: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA.

 

§5.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Polską Akademię Wiedzy. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele szkoły PAK oraz przedstawiciel Rodziców.
 2. W zakres zadań komisji konkursowej wchodzą:
 1. czuwanie nad poprawnością przebiegu konkursu;
 2. dokonanie oceny prac konkursowych;
 3. przyznanie nagród i wyróżnień.

 

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę

a) zgodność pomiędzy pracą a tematem konkursu;

b) oryginalność w ujęciu tematu;

c) kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród nastąpi 15 marca 2022r.
 2. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
 3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 5. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły, do której uczęszcza.

 

§9

UWAGI KOŃCOWE

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 2. Wszelkich informacji o konkursie udziela Pani Izabela Nowakowska.
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia